10/17/15


Là phần mềm dựng mô hình sản phẩm 3D như 3D Max  hay Maya nhưng đơn giản hơn và nhiều công cụ hỗ trợ cho phim ảnh. Hiện tại Cinema 4D đang được sử dụng phổ biến trong lĩnh vực dựng quảng cáo sản phẩm 3D.
Màn hình làm việc của Cinema 4D

Thanh công cụ - Standard bar

Thanh chỉnh sửa - Modify

Selection tool

Objects & Attributes

Timeline


Nhóm tạo hình 3D

Nhóm tạo hình 2D


Hiệu ứng đối tượng 3D


Camera

Light 


Bảng Render Setting