9/24/15

Công cụ xem tài liệu
Alt + Click trái chuột kéo > Xoay vùng nhìn
Alt + Click phải chuột kéo > Phóng to | thu nhỏ màn hình
Alt + Click phím giữa chuột di chuyển > Di chuyển vùng nhìn
Xoay phím giửa chuột > Phóng to, thu nhỏ vùng nhìn
[, ] > phóng to, thu nhỏ
f > Zoom selection
A > Xem tất cả các đối tượng

4 > WireFrame | Khung dây
5 > Smooth shape all | Xem ảnh trơn
6 > Kết hợp Wireframe & Smooth


Công cụ Transform
W > Move tool
E > Xoay hình
R > Thay đổ kích thước

Ctrl + A > Chọn bảng Channel box
Ctrl + G > Dời tâm về góc tọa độ

Window / Outline > Chọn đối tượng theo tên
Space > Hotbox: chọn các lệnh nhanh
F8 > Chuyển đổi từ chế độ Object sang Component (Chỉnh Object hoặc từng điểm hay đoạn, mặt,…)


Thuộc tính công cụ chọn
Double click vào công cụ chọn bất kỳ...