9/25/15

Phím tắt giúp các bạn làm việt nhanh và hiệu quả hơn, đây là bài viết giới thiệu các phím tắt trong Adobe Primier Pro.

Phím tắt căn bản:
Shift + Số từ 1 đến 8 > Chọn các bảng công cụ
Alt + Shift + Số thứ tự 1 đến 6: Đổi giao diện Primier
, > Insert video source vào timeline (Chèn xen video tại vùng chọn)
. > Overwrite video source vào timeline (Chèn đè video tại vùng chọn)
Alt + [ > Set Start time
Alt + ] > Set End time
+ > Phóng lớn track trên timeline
- > Thu nhỏ track trên timeline
Phím mũi tên sang phải > Tiến 1 frame
Phím mũi tên sang trái > Lùi 1 frame
Space > Play | Stop
Home > Về đầu video
End > Về cuối video
Shift + Mũi tên lên, xuống > Về đầu hoặc cuối 1 đoạn Video trên timeline

A > Track Selection tool: Chọn video trên timeline
S > Snap
C > Razor tool: Kéo cắt video trên timeline
V > Selection tool dùng để chọn các đối tượng trên timeline

Ctrl + E > Preview image
Ctrl + R > Speed / Duration
T > Xem 2 màn hình
M > Add Marker
Shift + M > Go to next Marker
Ctrl + Shift + M > Go to Previous Marker

P > Pen tool > Công cụ thêm điểm trên timeline để chỉnh Opacity
I > Chọn điển  Mark In (Đánh dấu bắt đầu vùng chọn)
O > Chọn điểm Mark Out (Đánh dấu kết thúc vùng chọn)

Enter > Render các clip vừa biên tập
F5 = Capture video từ máy quay
J | K | L > Tương ứng Rev play | Top | Next Play
/ > Tạo Mark in và Mark out video selected

Ctrl + M > Export media