2/25/12

Có 3 loại CSS
  • CSS Tag
  • CSS Class
  • Css Advance
a. Css Tag:
> Quy định thuộc tính cho các thẻ HTML thay cho thuộc tính mặc định
Ví dụ:
Quy định văn bản và màu nền cho thẻ body (Toàn tài liệu)
body { 
background-color:#FFFF99; 
color:#3333CC;
}
Để quy định các thẻ h1 và h3 có màu xanh lá thay cho màu mặc định là màu đen thì bạn sử dụng code css như sau:
h1, h3 { 
color:#00CC33;
Hoặc bạn muốn quy định mọi hình ảnh đều canh trái
img { float:left;}

b. Css Class 
> Quy định thuộc tính cho các đối tượng có gán tên class="ten"
Ví dụ: bạn có code html như sau
<h2 class="tieude">Tiêu đề</h2>
<p class="tieude">Nội  dung</p>
Thì Code Css quy định  cho 2 đối tượng gán class="tieude" là:
.tieude { 
font-size:18px; 
color:#F00;
}
/* Quy định canh phải và kích thước cho đối tượng có class="hinh"*/
.hinh { 
float:right; 
width:200px; 
height:200px;
}


c. Css Advance
> Là sự kết hợp giữa class + tag để quy định thuộc tính cho từng vùng đối tượng được đặt tên.
Ví dụ: bạn muốn Quy định hình trong menutop có kích thước 40x40px > code css:

.menutop img {
width:40px; 
height:40px;
}
Quy định link trong menutop
.menutop a {
color:#FF0000; 
text-decoration:none;
}