4/10/13

Mục tiêu

Cách định dạng file tài liệu phù hợp.

Cách nhập và xuất file trong Corel.

Các thao tác quan sát ấn phẩm. Làm việc với file tài liệu

File > New (Ctrl+N)
Tạo file mới.

Thao tác thực hiện:

1. Ctrl+N (File > New).

2. Layout > Page setup > Chọn các thông số cho phù hợp với ấn phẩm cần thiết kế.

• Chọn hướng giấy: Portrait (Trang giấy đứng) - Landscape (Trang giấy nằm ngang).
• Paper: Xác định trang giấy theo chuẩn có sẵn (A4, A3, A2,...).
• Width & Height: Xác định chiều rộng và chiều cao.
File > Open (Ctrl+O) Mở các ấn phẩm được lưu.

Look in: xác định đường dẫn chứa file đã lưu.
• Hãy click vào file cần mở và chọn Open.
File \ Save (Ctrl+S)
Lưu file vào ổ đĩa hay lưu lại ấn phẩm đã hiệu chỉnh
Save in: xác định đường dẫn chứa file.
File name: nhập tên file cần lưu.
Save as type: chọn kiểu file.
Version: chọn phiên bản phù hợp khi phải chuyển file đến máy tính khác.
• Chọn save để lưu.
Chú ý:  File> Save as cho phép lưu file với tên mới. Sử dụng lệnh save as khi các bạn muốn lưu file vào vị trí mới hoặc chuyển file sang máy tính khác.
File > Import (Ctrl+I)
Nhập các file dữ liệu vào tài liệu hiện hành. (Đối với các file hình ảnh phải sử dụng lệnh Import, Corel không cho phép Open các file ảnh bitmap).
Look in: xác định đường dẫn chứa file đã lưu.
Double click vào file cần nhập.
File > Export (Ctrl+E)
Xuất file sang các định dạng khác. Corel có thể xuất sang nhiều định dạng chuẩn khác nhau (*.TIFF, *.JPG, *.Gif,...).
Ví dụ:
Xuất file Corel (*.Cdr) sang định dạng Bitmap để có thể chỉnh sửa trong phần mềm Photoshop.
Thao tác thực hiện:
1. File > Open > Chọn File cần mở.
2. File > Export > thiết lập các định dạng cho file xuất.


Save in: Xác định đường dẫn chứa file xuất.
•   File name: Nhập tên file.
File of type: Chọn định dạng cho file cần xuất (*.Jpg, *. TIFF, *. Gif,…).
Selected only: Chỉ xuất các đối tượng được chọn.

Xem đố tượng trong tài liệu

Di chuyển vùng nhìn

1. Click chọn công cụ Hand  hoặc nhấn phím H trên bàn phím.
2. Click & drag trên màn hình để di chuyển vùng làm việc.
Phóng to, thu nhỏ vùng làm việc
Việc thu nhỏ, phóng to màn hình làm việc cho phép các bạn hiệu chỉnh các đối tượng được chính xác hơn. Trong corel các bạn có thể sử dụng các phím sau để thu nhỏ, phóng to màn hình làm việc.
Sử dụng công cụ Zoom Tỷ lệ xem ảnh (nhập trực tiếp từ bàn phím).

  Z (Zoom in): Công cụ phóng to màn hình làm việc.

 F3 (Zoom out): Thu nhỏ vùng làm việc.

Shift+F2 (Zoom to selection): Phóng các đối tượng được chọn vừa màn hình.

 F4  (Zoom to All Object): Đặt các đối tượng có trên ấn phẩm vừa màn hình.

 Shift+F4 (Zoom to Page): Đặt trang giấy vừa màn hình.

 
Zoom to Page Width: Đặt trang giấy theo trục ngang vừa màn hình.

 Zoom to Page Height: Đặt trang giấy theo trục dọc vừa màn hình.

   F9 (View > Full Screen Preview) : Hiển thị đầy màn hình.
Sử dụng menu Edit


Edit > Undo (Ctrl+Z)
Hủy bỏ các thao tác vừa thực hiện sai.
Edit > Redo (Ctrl+Shift+Z)
Lấy lại các bước vừa undo.
Edit > Copy (Ctrl+C)
Sao chép các đối tượng được chọn vào trong bộ nhớ tạm (Clipboard), đối tượng được copy không mất đi.
Edit > Cut (Ctrl+X).
Cắt các đối tượng được chọn vào trong bộ nhớ tạm (Clipboard), đối tượng được cut sẽ mất đi.
Edit > Paste (Ctrl+V)
Dán các đối tượng được lưu trong clipboard vào giữa màn hình làm việc sau khi đã dùng lệnh copy hay cut.
Edit > Delete (Delete)
Xóa các đối tượng được chọn.
Edit > Insert Barcode
Cho phép tạo mã vạch.

Thao tác thực hiện:

1. Chọn Edit > Insert Barcode.
2. Chọn các tham số theo hướng dẫn của phần mềm.
3. Xoay, lật, liên kết, nhóm các đối tượng

Thao tác thực hiện:

1. Chọn đối tượng.
2. Click vào các nút lệnh cần thực hiện trên thanh Properties.

• Rotate                      : Xác định góc xoay cho đối tượng được chọn.
• Mirror                       : Lật đối xứng các đối tượng theo trục X, Y.
• Combile (Crl+L)       : Liên kết các đối tượng được chọn lại thành 1 (phần giao của chúng sẽ rỗng).
• Group (Ctrl+G)        : Nhóm các đối tượng được chọn.
• Ungroup (Ctrl+U)    : Hủy nhóm.
• Ungroup All              : Hủy tất cả các nhóm.
* Arrange > Group | Ungroup (Ctrl+G | Ctrl+U)
Nhóm | hủy nhóm các đối tượng được chọn.
* Arrange > Clock | unclock all
Clock: Khóa các đối tượng được chọn | Unlock Object: Bỏ khóa cho các đối tượng được chọn.
Câu hỏi luyện tập
1. Tại sao bạn cần định dạng file tài liệu mới ? Các tham số nào bạn cần quan tâm khi tạo file mới ?
2. Khi nhập file vào tài liệu hiện hành, bạn cần lưu ý những đặc điểm nào ?
3. Tại sao phải xuất file ? Hãy xuất file tài liệu của bạn sang định dạng bitmap (*. Jpg).
4. Khi nào bạn cần xuất file ? Khi nào bạn cần nhập file ?
5. Để xuất file từ Corel sang Photoshop bạn phải làm như thế nào ?
6. Tạo file tài liệu và thiết lập các tham số phù hợp theo yêu cầu thiết kế Name Card, Poster, Leaflet,...
7. Thực hiện các thao tác quan sát màn hình trong Corel.